2,500,000

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ആലുവ പറവൂർ റൂട്ട് മനക്കപ്പടി മാധ കോളേജിന് അടുത്ത് 5സെന്റും 1000sq വീടും 25ലക്ഷം

  • Type : Houses & Villas
  • Plot Area : 5 cent
  • Building Area : 1000sq
  • Furnishing : Furnished
Category :