21ലക്ഷം 3ബെഡ്‌റൂം പുതിയ വീട്

21ലക്ഷം 3ബെഡ്‌റൂം പുതിയ വീട്
21ലക്ഷം 3ബെഡ്‌റൂം പുതിയ വീട്
21ലക്ഷം 3ബെഡ്‌റൂം പുതിയ വീട്
21ലക്ഷം 3ബെഡ്‌റൂം പുതിയ വീട്
21
New House
3 beds · 2 baths
800 square feet carpet area · 850 square feet built-up area
Parking available
Unfurnished
3bhk, 3 cent, 850sqft 21 Lakhs Perumbavoor, allapra Bus route 1 km Nonflooded silent area
  • Type: Houses & Villas
  • Bedrooms: 3
  • Furnishing: Semi-Furnished