ഒല്ലൂർ തലൂര് വീട് വില്പനയ്ക്ക് 1800 SQ ഫിറ്റ് 4 ബെഡ്റൂം 6.25 സെൻ്റ് സ്ഥലം വില 60 ലക്ഷം

ഒല്ലൂർ തലൂര് വീട് വില്പനയ്ക്ക് 1800 SQ ഫിറ്റ് 4 ബെഡ്റൂം 6.25 സെൻ്റ് സ്ഥലം വില 60 ലക്ഷം
ഒല്ലൂർ തലൂര് വീട് വില്പനയ്ക്ക് 1800 SQ ഫിറ്റ് 4 ബെഡ്റൂം 6.25 സെൻ്റ് സ്ഥലം വില 60 ലക്ഷം
ഒല്ലൂർ തലൂര് വീട് വില്പനയ്ക്ക് 1800 SQ ഫിറ്റ് 4 ബെഡ്റൂം 6.25 സെൻ്റ് സ്ഥലം വില 60 ലക്ഷം
ഒല്ലൂർ തലൂര് വീട് വില്പനയ്ക്ക് 1800 SQ ഫിറ്റ് 4 ബെഡ്റൂം 6.25 സെൻ്റ് സ്ഥലം വില 60 ലക്ഷം
6,000,000total price

തൃശ്ശൂർ ആമ്പല്ലൂർ ബസ് റൂട്ടിൽ തലൂർ 1800 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് 6.25 സെൻറ് 4 ബെഡ്റൂം വീട് ചുറ്റും മതിൽക്കെട്ട് ഉള്ളത് വില്പനയ്ക്ക്

✅ സ്കൂൾ ഹോസ്പിറ്റൽ സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് അമ്പലം പള്ളി എല്ലാം അരകിലോമീറ്റർ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട്

✅ തൃശ്ശൂർ 8 കിലോമീറ്റർ

✅ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില ₹60 ലക്ഷം വില അല്പം കുറയുന്നതാണ്

  • Type: Houses & Villas
  • Plot Area: 6.25
  • Building Area: 1800
  • Bedrooms: 4
  • Furnishing: Furnished