വീടുകൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് പുതിയത്/ പഴയത്

വീടുകൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് പുതിയത്/ പഴയത്
വീടുകൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് പുതിയത്/ പഴയത്
വീടുകൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് പുതിയത്/ പഴയത്
വീടുകൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് പുതിയത്/ പഴയത്
3,500,000

തൊടുപുഴ വണ്ണപ്പുറം ഭാഗത്ത് 35 ലക്ഷത്തിൽ താഴെയുള്ള പുതിയതും പഴയതുമായ വീടുകൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക്

  • Type: Houses & Villas
  • Plot Area: 1200
  • Building Area: 5
  • Bedrooms: 3
  • Furnishing: Furnished